Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A jelen Adatvédelmi elvekről szóló tájékoztatóban adunk tájékoztatást Önöknek arról, hogy a Medtronic cég milyen módon kezeli a személyes adatokat. Ügyfeleink, kollégáink és beszállítóink, valamint pácienseink bizalmának megőrzése és tiszteletben tartása elengedhetetlenül szükséges Cégünk folyamatos sikeréhez. Cégünk a személyes adatok kezelését mindenkor:

 • Bizalmasan és tisztességesen
 • Cégünk nyilatkozatainak megfelelően
 • A jogszabályok betartásával, a vonatkozó adatvédelmi törvények, irányelvek, szabályzatok rendelkezései és alapelvek szerint végzi.

Mi a Medtronic-cég?

Cégünk a Medtronic nevet egész vállalkozásunk, így az Egyesült Államokban bejegyzett Medtronic Inc., valamint az irányítása alatt álló cégek, így annak leányvállalatai és kapcsolt vállalatai megnevezésére használja. A jelen szövegben szereplő „Cégünk” szó és annak ragozott alakjai a Medtronic céget jelentik.

Mikor alkalmazandók az adatvédelmi alapelvek?

Az adatvédelmi alapelvek az európai nemzetekhez tartozó személyek személyes adatainak kezelésére vonatkoznak. Az alapelvek az adatok révén meghatározott személyre és a Cégünk által gyűjtött, más személytől vagy cégtől kapott más személyre vonatkozó adatok esetén is alkalmazandók. A fentiekből következően, a jelen nyilatkozatban szereplő "Ön", "engem", vagy "én" kifejezések alatt azon személyeket értjük, akik személyes adatait a Cégünk kezeli, függetlenül attól, hogy ezen adatokat közvetlenül az adott személytől vagy közvetve más személytől kaptuk.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem alkalmazandó a Cégünk által kezelt következő adatokkal kapcsolatban:

 • a Cégünk munkatársaira vonatkozó, a munkaviszonyukkal kapcsolatos adatok
 • olyan adatok, amelyekre vonatkozóan a Cégünk által megadott egyéb jognyilatkozatok, szabályzatok, felhasználási feltételek vagy egyéb tájékoztatások szerint a jelen Szabályzat nem alkalmazandó vagy más szabályzat, illetve tájékoztató alkalmazandó
 • az Ön azonosítására nem alkalmas adatok, ideértve a személyes azonosításra való alkalmasságtól megfosztott – az alábbiakban meghatározott – személyes adatokat.

Mit értünk adatkezelésen?

Az adatkezelés a személyes adatok automatikus vagy nem automatikus kezelésére szolgáló műveleteket jelenti. Ebbe a körbe tartozik a személyes adatok összegyűjtése, felhasználása, közzététele, adaptációja, megváltoztatása, javítása, visszanyerése, kombinálása, letiltása, törlése, átadása, megsemmisítése, rögzítése, rendezése, tárolása és felhasználása.

Melyek a személyes adatok?

A személyes adatok az Önre vonatkozó és az Ön azonosítására alkalmas adatok, mint az Ön:

 • neve
 • telefonszáma
 • e-mail címe
 • születési dátuma
 • címe
 • társadalombiztosítási vagy más nemzeti azonosító száma
 • ügyfélszáma
 • továbbá az Ön azonosítását lehetővé tevő vagy Önre vonatkozó bármely más adatok.


A személyes adatok közül egyes adatok különleges adatnak minősülnek. A különleges adatok meghatározása az alábbiakban található. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a személyes adatok meghatározása magában foglalja a különleges adatokat is, kivéve, ha ezzel kapcsolatban adott esetben kifejezetten eltérően nyilatkozunk.

Miként kezeli a Medtronic cég a személyes adatokat?

A Medtronic cég többféle módon gyűjthet személyes adatokat. Így például:

 • Cégünk honlapján Önnek egyes esetekben lehetősége van elküldeni nekünk a személyes adatait. Például, Ön kitölt valamely regisztrációs űrlapot, felmérést vagy e-mail cím megadására szolgáló mezőt. Ön dönthet úgy, hogy lehetővé teszi Cégünk számára, hogy a honlap használatát személyessé tegye. Ebben az esetben Öntől bizonyos személyes adatok megadását kérjük, annak érdekében, hogy Ön a honlapot minél előnyösebben használhassa fel. Ha ezen adatokat a sütik (cookies) révén összegyűjtött, nem személyes jellegű adatokkal kombináljuk, Cégünk tudni fogja, hogy Ön már korábban is használta honlapunkat.
 • Cégünk személyes adatokat gyűjthet Önről abban az esetben is, ha Ön Cégünktől tájékoztatást kér termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 • Abban az esetben is személyes adatokat gyűjthetünk Önről, ha Ön Cégünk ügyfeleivel, beszállítóival vagy más üzleti partnereivel kereskedelmi tevékenységet folytat.

Miként kezeli a Medtronic cég a személyes adatokat?

Cégünk a személyes adatokat (kivéve a külön tárgyalt különleges adatokat):

 • az Ön kéréseire és kérdéseire való válaszadás során;
 • az Önnel kötött vagy Önre vonatkozó szerződés teljesítése vagy az Önnel való vagy az Önre vonatkozó szerződéses tárgyalások lefolytatása során;
 • nyilvántartások – így személyes adatait tartalmazó nyilvántartások – készítése esetén;
 • az Önnel e-mail útján – vagy az Ön engedélyétől függően – egyéb módon való kapcsolatfelvétel során, az Ön érdeklődési körébe tartozó adatok és tájékoztatás, így klinikai vizsgálatokra és Cégünk vagy mások termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatás megadásával kapcsolatban;
 • vizsgálati célokra, valamint programok, termékek, terápiák, szolgáltatások és tartalmak kutatása, fejlesztése és javítása érdekében;
 • valamint az Ön azonosító adatainak (nevének, e-mail címének, tb-számának stb.) eltávolítása során használja fel. Ebben az esetben Ön mint egyedi személy nem lesz a továbbiakban azonosítható. Amennyiben Cégünk az adatokat személyes azonosításra alkalmas voltuktól megfosztja, ezen adatok a továbbiakban nem minősülnek személyes adatnak, és a továbbiakban ezen adatokra a jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései nem érvényesek
 • Cégünk honlapjának személyre szabása során, mint például az Ön érdeklődésére számot tartó új tulajdonságokról való tájékoztatással;
 • to protect your vital interests or someone else's health, safety or welfare
 • jelen Adatvédelmi nyilatkozat érvényesítése vagy jogaink és tulajdonunk egyéb módú védelme során
 • az Ön alapvető érdekei vagy más személyek egészsége, biztonsága vagy jólléte védelme érdekében;
 • a jogszabályok, bírói határozatok rendelkezései vagy más jogi természetű kötelezettségek betartása érdekében;
 • Cégünk egyéb törvényes érdekei érvényesítése során, kivéve, ha az ilyen adatfeldolgozás az Ön jogainak vagy szabadságjogainak sérelmével járna;
 • az Ön által engedélyezett bármilyen más esetben.

Melyek a különleges adatok?

A személyes adatok közül egyes adatok különleges adatnak minősülnek. A különleges adatok a személyes adatainak az egészségére (készülékének sorszáma vagy a beültetés dátuma), faji vagy etnikai származására, vallási vagy lelkiismereti meggyőződésére, szexuális orientációjára, politikai meggyőződésére vagy szakszervezeti tagságára vonatkozó részét jelentik.

A személyes adatoktól eltérő módon gyűjti és kezeli a Medtronic cég a különleges adatokat?

A Medtronic cég a különleges adatokat csak a következő esetekben és célból gyűjti és kezeli:

 • olyan módon, melyre Ön kifejezetten engedélyt adott;
 • az Ön alapvető érdekeinek védelme céljából, azon esetekben, amikor Ön nem tud kifejezett engedélyt adni vagy ez ésszerű keretek között nem várható el;
 • a nemzeti jogszabályok alapján;
 • amennyiben az adatkezelésre orvosi okból kerül sor és Cégünk az adott körülmények között egészségügyi szakemberekre vonatkozó titoktartási kötelezettséggel megegyező titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 • egy jogi követelés megalapozása, érvényesítése vagy az azzal szembeni védekezés érdekében.

Így például:

 • az ügyfeleinktől, beszállítóinktól és egyéb üzleti partnereinktől gyűjthetünk a páciensekre vonatkozó különleges adatokat valamely terápia végzése vagy Cégünk termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos műszaki támogatás nyújtása során;
 • Cégünk az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hatósága (FDA), az európai és más kormányszervek által előírt különleges adatokat is összegyűjtheti a Cégünk termékeinek és szolgáltatásainak biztonságos és hatékony felhasználásának biztosítása érdekében;
 • Cégünk a klinikai vizsgálatokban és más kutatásokban részt vevő személyek különleges adatait is összegyűjtheti;
 • Cégünk az Ön által önkéntesen megadott különleges adatokat is összegyűjtheti.

Felhasználja-e személyes adataimat a Medtronic cég arra, hogy reklámanyagokat küldjön nekem?

Cégünk esetenként megkeresheti Önt személyesen, e-mail, fax, levél vagy telefon útján az érdeklődésére számot tartó programokról, termékekről, szolgáltatásokról és tartalmakról szóló tájékoztatás céljából, kivéve, ha Ön jelzi számunkra, hogy nem kíván Cégünktől reklám- vagy piackutatási anyagokat kapni. Azon esetekben, ha az irányadó jogszabályok szerint Cégünknek be kell szereznie az Ön kifejezett hozzájárulását egyes reklámanyagok Önnek történő megküldése előtt, Cégünk az ilyen anyagokat az Ön kifejezett hozzájárulásának kézhez vételét követően küldi meg.

Mi történik akkor, ha a továbbiakban nem kívánok reklámanyagokat kapni a Medtronic cégtől?

Amennyiben a továbbiakban nem kíván Cégünktől reklámanyagokat vagy piackutatási anyagokat kapni, vagy amennyiben személyes adatainak bármilyen egyéb jellegű kezelését meg akarja szüntetni, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen nyilatkozat végén szereplő elérhetőségek valamelyikén, és írja meg, hogy milyen jellegű kommunikációs anyagokat nem kíván a továbbiakban kapni Cégünktől. A fentieken túlmenően, amennyiben Cégünktől már kapott vagy a jövőben kapni fog e-mail üzenetet, az általunk kiküldött minden e-mailben lehetőséget biztosítunk arra, hogy könnyen és automatikusan leiratkozzon, és a továbbiakban ne kapjon e-mail üzeneteket Cégünktől.

A Medtronic cég megosztja-e személyes adataimat harmadik felekkel?

A Medtronic cég az Ön engedélye nélkül nem osztja meg személyes adatait harmadik felekkel, kivéve a jelen Adatvédelmi nyilatkozat ettől eltérő értelmű rendelkezései szerint.

A normál üzletmenet során Cégünk megoszt bizonyos személyes adatokat olyan cégekkel, amelyek számunkra szolgáltatásokat végeznek vagy amelyek a Cégünk képviseletében járnak el. Így például Cégünk különböző beszállítókat vagy szolgáltatókat vehet igénybe a termékeink kiszállítására. Ezen esetekben Cégünk a beszállító vagy szolgáltató számára megadja az Ön megrendelésének teljesítéséhez szükséges adatokat, így az Ön nevét és levelezési címét. Minden olyan esetben, amikor Cégünk az Ön személyes adatait valamely külső féllel megosztja, ezen cég számára az Ön személyes adatainak felhasználását kizárólag a számunkra nyújtandó szolgáltatás elvégzésére engedélyezzük.

Cégünk nem értékesíti, cseréli vagy teszi közzé az Ön személyes adatait; ezt kizárólag a társaság értékesítésével, cégösszeolvadásával, megszüntetésével vagy átvételével kapcsolatban teheti meg.

Előfordulhat, hogy Cégünk bírósági végzés, idézés, házkutatási parancs, jogszabály vagy szabályzat rendelkezései szerint köteles az Ön személyes adatainak átadására. Előfordulhat, hogy Cégünknek együtt kell működnie a jogalkalmazó hatóságokkal a honlap olyan használóival kapcsolatos nyomozás elvégzése és az ellenük szóló vádemelés során, akik megszegték Cégünk szabályait, vagy akik más felhasználók számára kártékony viselkedést tanúsítanak vagy törvénytelen cselekményt hajtanak végre.

Cégünk jogosult az Ön személyes adatait harmadik személynek átadni, amennyiben megítélésünk szerint az átadás a következő okok miatt szükséges:

 • a jelen Adatvédelmi nyilatkozat végrehajtása;
 • Cégünk jogainak vagy tulajdonának védelme;
 • valamely személy egészségének, biztonságának vagy jóllétének védelme;
 • jogszabályok vagy szabályzatok, bírósági végzés vagy más jogi eljárás szabályainak betartása.

Továbbítja-e a Medtronic cég személyes adataimat a lakóhelyem szerinti országon kívüli bármely más országba?

Előfordulhat, hogy a Medtronic cég az adatokat az adatgyűjtéssel érintett országon kívüli, az Európai Gazdasági Térség bármely országába vagy azon belüli területre is továbbítja, illetve ezen adatokat bármely olyan országba is továbbíthatja, amellyel kapcsolatban az Európai Unió elismerte, hogy ezen ország megfelelő adatvédelemmel rendelkezik. Cégünk más területekre adatokat kizárólag akkor továbbít, ha:

 • az adatátadásra az Ön és a Medtronic cég között létrejött szerződés teljesítése vagy az Ön megkeresésére való válaszként tett szerződéskötést előkészítő intézkedések megtétele érdekében van szükség, vagy
 • Ön az adattovábbításhoz hozzájárult, vagy
 • ha a másik országban az adat megfelelő védelemben részesül szerződés alapján vagy más védelem keretében.

A Medtronic cég minden kirendeltségénél és leányvállalatánál intézkedett arról, hogy a személyes adatok Medtronic cégek közötti átadása megfelelő védelem mellett történjen, ideértve a személyes adatok (ezen belül a különleges adatok) egyesült államokbeli Medtronic cégek számára történő átadását is.

Mi történik az Adatvédelmi nyilatkozat változása esetén?

Amennyiben a Cégünk úgy dönt, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot jelentős mértékben megváltoztatja, Cégünk az ilyen jelentős változásokat a Nyilatkozat ezen szakaszában jelezni fogja. A jelen Nyilatkozat legfrissebb változata és annak előzményei a honlapon az Ön országára vonatkozó részben megtalálhatók, vagy a lenti címen való kapcsolatfelvételt követően elérhetők.

Mit kell tudni a személyes adatok biztonságáról?

Cégünk minden ésszerű fizikai, adminisztratív és műszaki intézkedést megtesz, hogy megóvja az Ön személyes adatait az elvesztéstől, rendeltetéstől eltérő felhasználástól, jogtalan hozzáféréstől, közzétételtől, megváltoztatástól vagy megsemmisüléstől. Cégünk kizárólag azon munkatársainak biztosítja az Ön személyes adataihoz való hozzáférést, akiknek ezen információkra munkájuk elvégzéséhez szükségük van. Legyen azonban figyelemmel arra a tényre, hogy semmilyen online adattovábbítás nem 100%-osan biztonságos és nem hibamentes. Ezenkívül előfordulhat, hogy a Cégünknek vagy Cégünktől küldött e-mail üzenetek sem élveznek teljes körű biztonságot, így kérjük, hogy alaposan fontolja meg, hogy Cégünknek milyen információt küld meg e-mail formájában.

Milyen időtartamban őrzi meg a Medtronic cég személyes adataimat?

Cégünk kizárólag a szükséges ideig őrzi meg az adatokat. A személyes adatokat sok esetben jelentős ideig meg kell őrizni, hogy rendelkezésre álljanak abban az esetben, ha kérdések vagy jogviták merülnének fel. Az adatok megőrzésének időtartamát az egyes személyes adatok esetén külön állapítjuk meg, figyelembe véve a helyzetre vonatkozó előírásokat, valamint az elavult és nem használt adatok mielőbbi megsemmisítésének szükségességét.

Cégünk az Ön személyes adatait azok teljes megőrzési időtartamában a jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései szerint kezeli.

Vannak-e érvényben további adatvédelmi alapelvek a Medtronic cég honlapjaival kapcsolatban?

Hivatkozások. Cégünk honlapján más felek által működtetett honlapokra mutató hivatkozások is lehetnek. Ezen hivatkozásokat az Ön kényelmének biztosítására tartalmazza honlapunk. Más felek által működtetett honlapok adatvédelmi gyakorlatát Cégünk nem vizsgálja, nem ellenőrzi és nem követi figyelemmel. Cégünk nem tartozik felelősséggel a harmadik felek által működtetett honlapok működéséért vagy az Ön részéről az ilyen felekkel folytatott üzleti tranzakciókért.

Cégünk honlapján a Medtronic cég által működtetett más honlapokra mutató hivatkozások is lehetnek. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat kizárólag az Európában székhellyel rendelkező Medtronic cégek honlapjai esetén alkalmazandók. Az egyes európai országok esetén közzétett Nyilatkozatok változatai között kismértékű eltérések előfordulhatnak. A fentiekből következően, amennyiben Ön a jelen honlap valamely hivatkozásán keresztül valamely más honlapot felkeres, még abban az esetben is, ha az a Medtronic cég által működtetett másik honlap, javasoljuk, hogy tekintse át azon honlap adatvédelmi politikáját.

Sütik (cookies).

A Medtronic cég honlapján sütiket (cookies) alkalmaz. A sütik (cookies) a honlapunk felkeresésekor az Ön számítógépének böngészőjébe elhelyezett szöveges fájlok. A sütiket (cookies) az Ön számítógépének merevlemeze tárolhatja. A sütik (cookies) felhasználásával gyűjtött információk személyhez nem kötött információk. Ön bármikor megtilthatja a sütik (cookies) alkalmazását, ha erre a böngészője lehetőséget nyújt. Előfordulhat, hogy Cégünk honlapjának egyes részei nem működnek megfelelően, ha megtiltja a sütik (cookies) használatát. Cégünk nem engedélyezi külső feleknek, hogy a honlapunkon sütiket (cookies) helyezzenek el.

A Medtronic céggel való kapcsolatfelvétel módja

Cégünk törekszik arra, hogy az Önre vonatkozó adatok pontosak legyenek. Amennyiben azt észleli, hogy az Önre vonatkozó adatok nem teljes körűek, nem pontosak vagy már nem időszerűek, illetve amennyiben kérdései vannak a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen:

Medtronic Hungária Kft.
Alkotás Point
Alkotás u. 50.
1123 Budapest

Változat: 2012. december
 

A weboldal tartalma és az ott megjelenő összes információ kizárólag tájékoztatási célt szolgál, semmilyen módon nem helyettesítheti az orvosi szakvéleményt, diagnózist vagy kezelést. A közzétett betegtörténetek kizárólag az adott beteg tapasztalatait jelentik. A kezelés által kiváltott reakciók betegenként változhatnak. Mindig konzultáljon kezelőorvosával a diagnózist és a kezelést illetően, illetve győződjön meg arról, hogy megértette és gondosan követi a közölt információkat. Az inzulinpumpa, infúziós szerelék, inzulin tartály és glükóz szenzor orvostechnikai eszköz státuszú gyógyászati segédeszköz.

A Medtronic semmilyen felelősséget nem vállal a weboldalon található információk közvetlen vagy közvetett használatából eredő, vagy vélelmezett kárért és egészségkárosodásért. A javallatok, ellenjavallatok, óvintézkedések, figyelmeztetések, lehetséges mellékhatások és kockázatok felsorolását a termék használati útmutatójában találja.